Participantes
Buscar
Archivos

PostHeaderIcon La información ambiental dentro del plazo de un mes

jornadaUna persona puso en consideración del Ararteko la falta de respuesta a una solicitud de información ambiental dentro del plazo de un mes previsto en la normativa. La información hacía referencia a la documentación registrada en el Programa de Vigilancia de la instalación Zabalgarbi durante los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

El Ararteko pidió al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda información sobre esta solicitud y el retraso en la remisión de la información solicitada. El Departamento nos facilitó la respuesta ofrecida al reclamante, en la que se estimaba la petición. Respecto al retraso en su envío, el informe señala que el volumen de la información solicitada, junto con el periodo al que se refería, imposibilitaba su respuesta en el plazo previsto.

Una vez confirmada esa respuesta, el Ararteko ha concluido su intervención recordándole al Departamento la obligación de tramitar y resolver las solicitudes de información ambiental de forma rápida, preferente y en los plazos previstos en la normativa que regula el derecho de acceso a la información medioambiental.

En este caso, la administración ambiental debe comunicar al solicitante el acuse de recibo de su solicitud, así como la ampliación del plazo de un mes para contestar.

De forma complementaria a esta obligación legal, resulta de interés buscar fórmulas alternativas para hacer llegar esa información y favorecer el acceso a la información de las personas interesadas en temas ambientales.


Pertsona batek Arartekoari azaldu zionez, ingurumen arloko informazio eskaera bat egin zuen, baina ez zuen erantzunik jaso araudian ezarritako hilabeteko epearen barruan. Informazio horrek zerikusia zuen Zabalgarbi instalazioaren Zaintza Programan 2004, 2005, 2006, 2007 eta 2008. urteetan erregistratu ziren agiriekin.

Arartekoak eskaera horri eta informazioa bidaltzeko orduan gertatutako atzerapenari buruzko argibideak eskatu zizkion Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari. Sail horrek kexagileari emandako erantzuna helarazi zigun, non eskaera onartu zuen. Igortzeko orduan izandako atzerapenari buruz, txostenean adierazi du eskatutako informazioa hain zabala izanik eta zer aldiri zegokion ikusita, ezinezkoa zela xedatutako epean erantzutea.

Erantzun hori egiaztatu ondoren, Arartekoak bukatu du bere esku-hartzea. Aldez aurretik, Sailari gogorarazi dio bizkor, lehentasuna emanez eta ingurumen arloko informazioa eskuratzeko eskubidea erregulatzen duen araudian ezarritako epeetan izapidetu eta ebatzi behar dituela ingurumen arloko informazio eskaerak.

Kasu honetan, ingurumen arloko administrazioak eskatzaileari jakinarazi behar dio jaso duela haren eskaera, eta hilabete luzatuko dela erantzuteko ohiko epea.

Legezko betebehar horren osagarri, interesgarria da beste bide batzuk bilatzea informazio hori helarazteko eta ingurumen-gaiak ardura zaizkien pertsonei informazioa eskuratzea errazteko.

  • Add to favorites
  • email
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter

Deja un comentario