La institución del Ararteko viene impulsando nuevas iniciativas con el objetivo de mejorar nuestra eficacia en la defensa de los derechos de la ciudadanía. En este contexto, hemos considerado oportuno poner en práctica una iniciativa dirigida a propiciar un mayor acercamiento hacia las asociaciones y entidades, con objeto de mejorar nuestro conocimiento y percepción de los problemas e inquietudes sociales y poder así incrementar la calidad y la eficacia de nuestra labor de tutela y defensa de los derechos constitucionales y estatutarios que tenemos encomendada.

En este sentido, hemos considerado que las opciones tecnológicas para la comunicación social que ofrece la denominada Web 2.0 suponen una herramienta idónea para el establecimiento de cauces ágiles y eficaces que posibiliten la comunicación y el intercambio de información entre esta institución, la ciudadania y los grupos que la representan en relación con aquellos problemas, conflictos o situaciones que concitan la preocupación o el interés de la sociedad.

A este respecto, y con objeto de centrar la iniciativa en un aspecto concreto de nuestro ámbito competencial, hemos considerado oportuno la creación de un foro de participación pública en relación con la materia de medio ambiente que, a través de blogs temáticos referidos a cuestiones concretas, propicie el intercambio de ideas y experiencias entre esta Institución y los principales grupos y asociaciones de defensa del medio ambiente radicados en nuestra comunidad autónoma.

En concreto, y para esta primera experiencia, hemos elegido un tema que viene concitando desde hace bastante tiempo la inquietud de las asociaciones y grupos ecologistas, como lo demuestra el elevado número de quejas y denuncias recibidas en esta institución. Nos referimos a los problemas relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental reconocido en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Las numerosas quejas recibidas en relación con este asunto nos han hecho ver que se trata de uno de los principales problemas que enfrentan actualmente las asociaciones ecologistas para el desarrollo eficaz de su labor de defensa del medio ambiente y denuncia de las agresiones y atentados contra nuestro patrimonio natural.

Nuestra intención es crear un blog sobre el derecho de acceso a la información ambiental que posibilite analizar los diversos problemas que se suscitan en relación con el ejercicio de este derecho y que sirva como espacio abierto para el debate y el intercambio de experiencias en torno a las situaciones conflictivas que se producen cuando las asociaciones ecologistas pretenden hacer efectivo su derecho ante alguna administración pública.

Las cuestiones a tratar en el blog estarán abiertas a las propuestas de los participantes, aunque consideramos que resultaría interesante abordar en el mismo los principales temas que se plantean en las quejas presentadas por las asociaciones ante esta Institución, tales como: los retrasos en el reconocimiento del derecho; la insuficiencia de la información facilitada; la inadecuación de los formatos en los que se ofrece la información; el cobro de tasas abusivas; el recurso sistemático a las excepciones legales del derecho de acceso, etc. También consideramos que sería de interés conocer y debatir acerca de las razones esgrimidas por las administraciones para denegar o limitar el derecho de acceso, tales como: la falta de delimitación del objeto de la información; peticiones abusivas o reiterativas; la falta de conexión con el medio ambiente del objeto de la información; la ubicación en otra administración de la información solicitada, etc.

Quisiéramos que el blog se convirtiera en una herramienta útil, eficaz y amena, donde, por un lado, las asociaciones encuentren un espacio ágil en el que exponer con libertad y sin formalismos sus problemas, sus dudas y sus experiencias en relación con el derecho de acceso a la información ambiental y, por otro lado, esta institución pudiese obtener la información, los datos, las ideas y las propuestas que posibiliten un mejor ejercicio de sus competencias de supervisión de la actuación de la Administración en relación con el derecho al medio ambiente. Aunque en un futuro próximo pretendemos abrir el foro a toda la ciudadanía, hemos considerado conveniente abordar esta primera experiencia invitando inicialmente a participar en el blog a aquellas asociaciones y grupos que cuentan con mayor presencia y representatividad en nuestra comunidad autónoma dentro del ámbito del asociacionismo ambiental, sin perjuicio de que progresivamente se pueda aumentar el número de asociaciones y grupos participantes o se pueda ampliar la experiencia invitando a personas o entidades de reconocido prestigio y experiencia en la materia. Consideramos que la experiencia que atesoráis y el reconocimiento social que existe hacia su labor en defensa del medio ambiente convierten su presencia en el blog en un elemento imprescindible para llevar a buen puerto esta iniciativa.Ararteko erakundeak ekimen berriak bultzatu ditu herritarren eskubideen babesean gure eraginkortasuna hobetzeko helburuarekin.

Testuinguru horretan, egokia iruditu zaigu ekimen hau abian jartzea: elkarteetatik eta erakundeetatik gertuago egotea, gizartearen arazoen eta kezken inguruko ezagutza eta pertzepzioa hobetzeko asmoz. Horrela, esleitu diguten lanaren, hau da, konstituzioak eta estatutuek emandako eskubideen babesaren eta defentsaren, kalitatea eta eraginkortasuna hobetu ahalko dugu.

Zentzu horretan, pentsatu dugu Web 2.0 izenekoa, eskaintzen dituen aukera teknologikoak direla-eta, gizarte-komunikaziorako oso tresna erabilgarria dela. Izan ere, bide azkarrak eta eraginkorrak ezartzen ditu erakunde honen, herritarren eta euren ordezkari diren taldeen arteko komunikazioa eta hartu-emana ahalbidetzeko, gizartearen kezka edo interesa pizten duten arazoei, gatazkei edo egoerei lotuta.

Horri dagokionez eta ekimena gure eskumenen esparruaren alderdi zehatz batean kontzentratzeko, egokia iruditu zaigu ingurumenari buruzko parte-hartze publikoko foroa sortzea. Foro horrek, kontu zehatzak hizpide dituzten blog tematikoen bitartez, ideien eta esperientzien trukea sustatuko du erakunde honen eta gure autonomia erkidegoan dauden ingurumena babesteko talde eta elkarte nagusien artean.

Zehatz-mehatz, lehenengo esperientzia honentzat, aspalditik elkarte eta talde ekologisten ezinegona eragiten duen gai bat aukeratu dugu. Erakunde honetan horri buruzko hainbat kexa eta salaketa jaso ditugu. Hain zuzen ere, ingurumenari buruzko informazioa eskuratzeko eskubidearekin lotutako arazoei buruz ari gara. Uztailaren 18ko 2712006 Legeak, ingurumenaren arloan informazioa eskuratzeko, parte-hartze publikorako eta justiziara heltzeko eskubideak arautzen dituenak, eskubide hori onartzen du.

Gai horren inguruan jaso ditugun kexa ugariek erakutsi digute gaur egun elkarte ekologistek euren lana aurrera eramateko, hau da, ingurumena babesteko eta gure ondare kulturalaren aurkako erasoak eta atentatuak salatzeko, dituzten arazoen artean nagusietako bat dela.

Gure helburua hauxe da: ingurumenari buruzko informazioa eskuratzeko eskubidearen gaineko blog bat egitea, eskubide hori gauzatzeko sortzen diren arazoak aztertzea ahalbidetzen duena eta gatazkatsuak diren egoeren inguruan eztabaidatzeko eta esperientziak trukatzeko balio duena. Egoera horiek elkarte ekologistek euren eskubidea herri-administrazioren baten aurrean erabili nahi dutenean sortzen dira.

Parte-hartzaileek, blogean jorratuko diren gaiei dagokienez, proposamenak egin ditzakete, dena den, uste dugu interesgarria izango litzatekeela elkarteek erakunde honetan aurkezten dituzten kexek hizpide dituzten gai nagusiak jorratzea, hala nola: eskubidea aitortzeko atzerapenak, emandako informazioa nahikoa ez izatea, informazioaren formatua desegokia izatea, neurrigabekoak diren tasak kobratzea, eskuratzeko eskubideari dagokionez legeak ezartzen dituen salbuespenen baliabidearen erabilera sistematikoa, etab.

Horrez gain, administrazioek eskuratzeko eskubidea ukatzeko edo mugak ezartzeko erabiltzen dituzten arrazoiak ezagutzea eta eztabaidatzea interesgarritzat jotzen dugu. Horien artean: informazioaren xedearen mugaketarik eza, gehiegizko eskaerak edo eskaera errepikakorrak, ingurumenaren eta informazioaren xedearen arteko loturarik eza, eskatutako informazioa beste administrazio batean egotea, etab.

Gure nahia bloga tresna erabilgarria, eraginkorra eta entretenigarria izatea da. Alde batetik, elkarteek, ingurumenari buruzko informazioa eskuratzeko eskubideari lotuta, dituzten arazoak, zalantzak eta esperientziak askatasunez azaldu ditzaten eta, bestetik, erakunde honek haren eskumenak (ingurumenaren arloko eskubideei dagokienez, administrazioaren jarduera gainbegiratzea) hobeto gauzatzea ahalbidetuko duten informazioa, datuak, ideiak eta proposamenak lortu ditzan.

Etorkizunean foroa herritar guztien esku jarri nahi dugun arren, egokia iruditu zaigu lehenengo esperientzia honetan blogean parte-hartzeko gonbidapena hauei luzatzea: gure autonomia erkidegoan, ingurumenari lotutako asoziazionismoaren esparruan, agerpen eta ordezkaritza gehien duten elkarteei eta taldeei, geroago, parte hartzen duten elkarteen eta taldeen kopurua handitzearen kaltetan izan gabe. Horrez gain, arlo horretan ospea eta esperientzia duten pertsonak edo erakundeak gonbidatuz esperientzia zabaldu daiteke.

Daukazuen esperientziagatik eta gizarteak ingurumena babesteko egiten duzuen lana aintzatesten duenez, zuek blogean egotea ekimen honek arrakasta izan dezan ezinbestekoa den elementua dela uste dugu.